Novi link

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza

 

04.03.2021 14:58
Slika
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza
Skupština preduzeća JP „Komunalno“ d.o.o. Breza

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13), člana 28. Statuta Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza broj: 1157-07-05-33-2/18 od 07.05.2018. godine i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o Breza broj: 143-04-02-40-5/21 od 04.02.2021. godine, Skupština JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, o b j a v lj u j e

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza, kako slijedi:

1.Nadzorni odbor JP „Komunalno“ d.o.o Breza – 3 (tri) člana.
0 0