Konkursi

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave (26. april 2023. godine) u Službenim novinama FBiH, broj: 30/23

26.04.2023 12:58
Slika
 
JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza
NADZORNI ODBOR

Na osnovu odredaba člana 12. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH br. 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora broj 02/2-6-NO-3/23 od 23.03.2023. godine, a u skladu sa odredbama članova 35. i 42. do 45. Statuta JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza, broj: 02/2-6-S-3/17 od 06.10.2017. godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća raspisuje:
 
J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća
„Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza, shodno utvrđenim ovlaštenjima i nadležnostima pristupa raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine, shodno odredbama Statuta JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza.

01. Direktor

- VSS – VII stepen i diploma kojom je stečeno stručno zvanje doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar ili diploma stečena nakon II (drugog) ciklusa Bolonjskog sistema studiranja veterinarskog fakulteta vrednovanu sa najmanje 300 ECTS bodova,
- Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja stručnog zvanja i položen stručni ispit
- Naročite sposobnosti i znanja u oblasti upravljanja i poslovanja javnog preduzeća.
Mandat Direktora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost da po isteku mandata može biti ponovo imenovan.
0 0