Oglasi

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata

 

07.06.2024 08:10
Slika
 
Broj: 01/2-04-1778/2024
Breza, 04.06.2024. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17,1/19 i 10/23)  i člana 3. Odluke Općinskog vijeća Breza  o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata, broj: 01/1-02-1676/24 od 30.05.2024. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 5/24), Općinski načelnik, objavljuje

JAVNI  OGLAS
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata

1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE KOJE SU PREDMET PRODAJE
Općina Breza, ulica Bogumilska broj: 1., Breza

2. PREDMET PRODAJE
Općina Breza raspisuje Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnina), putem javnog nadmetanja - licitacije, označene kao:
- k.č. broj: 744/49 k.o. Breza, zv. „Bosanska“, dvorište, u površini od 2670 m2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 437 k.o. Breza, kao vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1, upisana i u Posjedovni list broj: 137 k.o. Breza, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1.
0 0