Oglasi

Javni oglas za imenovanje članova Komisije za budžet i finansije

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom ili lično na protokol Općine

04.06.2021 11:06
Slika
 
Komisija za izbor, imenovanja i
administrativne poslove
Broj: 01/1-02-1531-1/21
Breza, 04.06.2021. godine     
                                               
Na osnovu člana 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 3/11, 2/18 i 4/21), Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove, na sjednici održanoj dana 03.06.2021. godine, raspisuje

J A V N I   O G L A S
za imenovanje članova Komisije za Budžet i finansije

I

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 5 (pet) članova Komisije za Budžet i finansije (u daljem tekstu: komisija).

U komisiju se mogu prijaviti diplomirani ekonomisti i  pravnici, te ekonomisti i pravnici koji su stekli diplomu po Bolonjskom procesu obrazovanja, te imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci.

II

Mandat članova komisije traje za izborni period: 2020.-2024. godine.

III

Poslovi komisije regulisani su članom 45a. Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

IV

Naknada za rad članova stalnih radnih tijela je utvrđena Odlukom o naknadama za rad radnih tijela Općinskog vijeća Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 3/21).

V

Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Breza.

Oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Breza dana 04.06.2021. godine.

VI

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom ili lično na protokol Općine.

Prijave sa kraćom biografijom, dokazom o stručnoj spremi i radnim iskustvom, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA BREZA
Stručna služba Općinskog vijeća
Ul. Bogumilska broj 1.
71 370 Breza

sa naznakom: Prijava na Javni oglas za imenovanje članova Komisije za Budžet i finansije

                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE  
                                                                                                      Mirnes Bašić, s.r.
0 0