Oglasi

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza

 

17.11.2021 10:33
Slika
 
Broj: 01/2-02-3379/21
Breza, 12.11.2021. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH'', broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. stav 1. tačka 2. i 6. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21) i člana 3. Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza", broj: 11/21),  Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje
„Umihana Čuvidina“ Breza
0 0