Oglasi

JAVNI OGLAS za prijem lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2022. godini

 

26.08.2022 11:41
Slika
 
Broj: 01/2-30-2540/22
Breza, 25.08.2022. godine

U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2022. godini, broj 01/2-30-2541/22 od 25.08.2022.godine, te u skladu Pravilnikom o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza broj:01/2-05-2676/15 od 12.10.2015. godine, 01/2-05-1072/16 od 05.05.2016. godine i 01/2-05-2075/17 od 14.07.2017. godine, a na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik općine Breza“ broj:07/21), Općina Breza raspisuje sljedeći:

J A V N I O G L A S
za prijem lica sa visokom stručnom spremom
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u
Općini Breza u 2022. godini

(1) Raspisuje se Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2022. godini, kako slijedi:

1. volonter sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova – pet (5) izvršioca,

2. volonter sa završenim ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova – pet (5) izvršioca,

3. volonter sa završenim fakultetom tehničkog smjera, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova – pet (5) izvršioca,

4. volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova – pet (5) izvršioca.
0 0