Javni pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1

 

06.11.2023 16:04
Slika
 
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKE PODRŠKE EU ZA PROVOĐENJE MJERA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM OBJEKTIMA ZA 2023. GODINU – JP BPEU SS 2023-1

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.350,00 KM.
Vrijeme trajanja Javnog poziva je od dana njegove objave pa do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava EU kroz budžetsku podršku fizičkim licima (građanima) vlasnicima stambenih objekata za projekte energijske efikasnosti.
Ovaj Javni poziv podrazumijeva korištenje bespovratnih sredstava za sufinansiranje provođenja mjera povećanja energijske efikasnosti u postojećim stambenim objektima koji su u upotrebi.

Pod stambenim objektom u smislu ovog Poziva podrazumijeva se:
• individualna/porodična kuća;
• stambena jedinica u sklopu individualne/porodične kuće ukoliko posjeduje vlastito mjerno mjesto za električnu energiju na ime podnosioca prijave, koji je ujedno njen vlasnik/suvlasnik;
• stambena jedinica/stan u zgradi kolektivnog stanovanja.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se po objektu može dodijeliti je 50% od ukupne investicije, ali ne više od 5.000,00 KM uključujući PDV.

1.1. MJERE KOJE MOGU BITI PREDMET PRIJAVE
Podnosilac prijave na Javni poziv može podnijeti prijavu za sufinansiranje provođenja jedne ili više
navedenih mjera, i to:
A. U individualnim/porodičnim kućama:
• toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda;
• zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);
• unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode.
Sa ovom mjerom može se prijaviti samo u slučaju da individualna/porodična kuća nije priključena na funkcionalan sistem daljinskog grijanja (toplanu). Sistem unutrašnjeg razvoda grijanja može biti predmetom sufinansiranja samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe.
B. U stambenim jedinicama (stanovima) u individualnim/porodičnim kućama i zgradama kolektivnog stanovanja:
• zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);
• unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi ili kondenzacijskih kotlova.
S ovom mjerom može se prijaviti samo u slučaju da stambena jedinica/stan nije priključena na funkcionalan sistem daljinskog grijanja (toplanu). Sistem unutrašnjeg razvoda grijanja može biti predmetom sufinansiranja samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe.

1.2. KORISNICI SREDSTAVA I USLOVI UČEŠĆA

Na Javni poziv mogu se prijaviti sva punoljetna zainteresovana fizička lica (građani) koja su vlasnici/suvlasnici stambenih objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 Uslovi za učešće na Pozivu:
• da podnosilac prijave ima prijavljeno prebivalište na adresi objekta koji je predmet prijave;
• da se objekat koji je predmet prijave nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine;
• da je objekat koji je predmet prijave legalno izgrađen, te da je u upotrebi;
• da podnosilac prijave ima vlasništvo/suvlasništvo nad objektom koji je predmet prijave;
• u slučaju suvlasništva, da je osigurana saglasnost svih suvlasnika za implementaciju mjera – kada se kao objekat prijavljuje individualna/porodična kuća;
• da je podnosilac prijave obezbijedio potrebno vlastito učešće/sredstva za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta;
• da podnosilac prijave prihvata uslove učešća definisane ovim Javnim pozivom;
• da je saglasan sa korištenjem ličnih podataka od strane Fonda za potrebe ovog Javnog poziva;
• da podnosilac prijave na Javni poziv prijavljuje samo jedan objekat;
• da podnosilac prijave nije ostvario finansijsku pomoć, odnosno podršku energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima da prevaziđu povećanje cijena za grijanje, iz budžetske podrške EU, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
• da je svaka mjera za koju se podnosi prijava cjelovita, odnosno da se ne podnosi prijava za djelimičnu provedbu mjere (npr. toplotna izolacija samo jednog vanjskog zida ili samo jednog sprata kuće nije prihvatljiva);
• da sve mjere poboljšanja energijske efikasnosti za koje se podnosi prijava zadovoljavaju minimalne tehničke propise, standarde i uslove definisane važećim zakonskim i podzakonskim aktima na području Federacije BiH iz oblasti toplotne zaštite objekata, tehničkih sistema grijanja i hlađenja, građenja/građevinarstva, sigurnosti na radu kao i drugih relevantnih propisa, kako je dato u Prilogu 1 ovog poziva;
• da će mjere koje su predmet prijave realizovati u roku od četiri (4) mjeseca od datuma potpisa ugovora sa Fondom;
• da je podnesena prijava na Javni poziv potpuna, odnosno da sadrži svu potrebnu obaveznu dokumentaciju, u skladu sa tačkom 2. ovog Poziva, te da je podnesena na način definisan Pozivom;
• da su ispunjeni i drugi uslovi utvrđeni Javnim pozivom.

Više informacija: Javni poziv za stambene objekte

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: Prijava na Javni poziv
0 0