Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu na korištenje sportske sale u Domu „Partizan“

 

08.03.2021 23:43
Slika
 
Na osnovu člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 8/09 – Prečišćeni tekst“), i Odluke o korištenju sportske sale u Domu Partizan („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 3/21) Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
Za dostavljanje prijava za dodjelu na korištenje sportske sale u Domu „Partizan“


I.
Pozivaju se sportski klubovi i udruženja koji su zaintresovani za korištenje sportske sale u Domu „Partizan“ da se prijave na Javni poziv za dodjelu termina za održavanje treninga.

II.
Pravo na prijavu na Javni poziv imaju svi sportski klubovi i udruženja koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a)    da imaju status pravnog lica i da su registrovani kod nadležnog Ministarstva pravde po Zakonu o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 45/02)
b)    da imaju sjedište na području Općine Breza.

III.
Podnosioci prijava za dodjelu termina za treninge, obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.    Ispravno popunjen prijavni obrazac,
2.    Rješenje o registraciji udruženja (ovjerena kopija).

IV.
Po okončanju Javnog poziva Općinski načelnik će formirati komisiju koja će na osnovu pristiglih prijava napraviti raspored korištenja sportske sale u Domu „Partizan“.
Sva pravna lica koja ispune uslove i ostvare pravo na korištenje termina potpisat će ugovor o korištenju sportske sale u Domu „Partizan“ s Općinom Breza, sa jasno definisanim pravima i obavezama.

V.
Javni poziv kao i obrazac za prijavu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Općine Breza, www.breza.gov.ba.

Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Općine Breza, a krajnji rok za dostavljanje prijava je 16.03.2021. godine.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno na protokol Općine Breza (pisarnica) ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za „Javni poziv za dodjelu na korištenje sportske sale u Domu „Partizan“ za 2021. godinu“ sa naznakom „NE OTVARATI“ na adresu: ulica Bogumilska broj  1, 71370 Breza.

NAPOMENA: Nepotpune, neovjerene ili zakašnjele prijave neće se uzimati u razmatranje.


OPĆINSKI NAČELNIK Vedad Jusić
0 0