Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu

 

14.03.2023 13:04
Slika
 
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 7/21), Budžeta Općine Breza za 2023. godinu, člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2023. godinu (“Službeni glasnik Općine Breza”, broj 10/22), Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/21) i Odluke o izmjenama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21), Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I  P O Z I V
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu.

I
(Predmet javnog poziva)

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu sa pozicije „Transfer za podršku sportskim klubovima i udruženjima“, a u skladu s Odlukom o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/21) i Odlukom o izmjenama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21).

II
(Raspodjela sredstava)

Raspodjela sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti vršit će se prema Programu utroška sredstava koji na prijedlog Komisije za odabir i ocjenu pristiglih prijava i Općinskog načelnika usvaja Općinsko vijeće, a na osnovu raspoloživih sredstava planiranih u Budžetu Općine Breza za 2023. godinu.

III
(Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu)

1. Nositelji sportskih aktivnosti na području općine Breza mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su osnovani i registrovani u BiH,
b) da imaju sjedište na području Općine Breza,
c) da ih vode i predstavljaju državljani BiH,
d) da ne obavljaju poslove i aktivnosti u ime neke političke stranke,
e) da su opravdali namjenski utrošena sredstva iz prethodne godine, koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Breza.

2. Nositelji sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su:
a) sportski klubovi,
b) sportski klubovi i udruženja lica sa tjelesnim onesposobljenjima,
c) sportska društva,
d) sportski savezi,
e) škole sporta i druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja i sporta, istaknuti sportisti pojedinci/reprezentativci (putem klubova).

IV
(Predmet finansiranja)

Pravo na dodjelu novčanih sredstava mogu podnijeti nositelji aktivnosti iz člana III. ovog poziva čije aktivnosti se odnose na sljedeće:
a) organizovanje i učestvovanje na službenim prvenstvenim takmičenjima, koje sprovode legitimni sportski savezi svih rangova takmičenja,
b) organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima lica sa tjelesnim onesposobljenjima,
c) sportsku edukaciju i odgoj djece i omladine,
d) školski sport,
e) organizovanje sportskih manifestacija, turnira, kampova, sportskih obuka i sl.,
f) organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama,
g) infrastrukturne projekte u oblasti sporta,
h) pripreme i natjecanja sportista koji su aktuelni članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine.

V
(Potrebna dokumentacija)

Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava, a u vezi aktivnosti iz člana IV. obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispravno popunjen prijavni obrazac,
a. za sportske klubove - obrazac broj 1 (obrazac mora biti ovjeren i potpisan od strane granskog sportskog saveza sa nivoa u kome se klub takmiči),
b. za sportske društva - obrazac broj 2,
c. za sportska saveze - obrazac broj 3,
d. za škole sporta i druga pravna lica - obrazac broj 4,
2. Rješenje o registraciji udruženja/fondacije (posljednja izmjena),
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj,
4. Izvod iz registra udruženja (ne stariji od tri mjeseca),
5. Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (ne stariji od tri mjeseca),
6. Program sportskih aktivnosti za 2023. godinu godinu odnosno aktivnosti u kojima će sportsko udruženje učestvovati ili ih organizovati,
7. Detaljno razrađen finansijski plan za realizaciju sportskih aktivnosti,
8. Uvjerenje o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Budžeta Općine Breza za prethodnu godinu. (Uvjerenje izdaje Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Općine Breza),
9. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu.
Svi dokumenti koji se predaju moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca.

VI
(Prijava sportaša reprezentativaca)

Prijave za dodjelu finansijske pomoći sportistima pojedincima - reprezentativcima podnose se isključivo na prijavnom obrascu broj 5 koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Prijave sportaša - reprezentativaca u bilo kojoj drugoj formi osim u formi ovog obrasca kao i prijave koje nisu ovjerene od strane selektora ili trenera odgovarajuće državne reprezentacije BiH neće se uzimati u razmatranje.

Takođe je potrebno da uz popunjeni obrazac br. 5 sportisti pojedinci dostave i dokaz poslovnebanke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da je isti aktivan.

VII
(Postupanje sa nepotpunim prijavama)

Prijave klubova, saveza i drugih aplikanata koji se prijavljuju za dodjelu finansijskih sredstava koje budu nepotpune, i ne budu sadržavale sve tražene podatke neće se uzimati u razmatranje. Takođe se neće uzimati u razmatranje ni prijave onih aplikanata koji ne budu opravdali utrošak sredstava dobivenih iz Budžeta Općine Breza za 2022. godinu.

Korisnici koji su koristili sredstva iz Budžeta Općine Breza u prethodnim godinama, dužni su u svojim arhivama i blagajnama posjedovati i čuvati finansijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava, te su obavezni na zahtjev Općine Breza kao i drugih nadležnih organa, iste dostaviti na uvid.

VIII.
(Preuzimanje obrazaca i trajanje Javnog poziva)

Javni poziv kao i potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Općine Breza i službenoj stranici Općine Breza www.breza.gov.ba.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima Općine Breza (šalter sala) ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za „Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti, iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu“ sa naznakom „NE OTVARATI“ na adresu:

Općina Breza,
Bogumilska br. 1
Centar za pružanje usluga građanima – šalter sala

NAPOMENA: Svi dokumenti koji se predaju moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK Vedad Jusić
0 0