Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog rada i ostalih oblasti

 

14.03.2023 13:23
Slika
 
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Budžeta Općine Breza za 2023. godinu, člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 10/22)  i Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog rada i ostalih oblasti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/21), Općinski načelnik objavljuje:
    
J A V N I   P O Z I V
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog rada i ostalih oblasti iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu.

I.
(Predmet Javnog poziva)

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu sa pozicije „Transfer za podršku građanskim i nevladinim udruženjima Breza“, a u skladu s Odlukom o načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog rada i ostalih oblasti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/21).

II.
(Raspodjela sredstava)

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog rada i ostalih oblasti vršit će se prema Programu utroška sredstava koji na prijedlog Komisije za odabir i ocjenu pristiglih prijava i Općinskog načelnika usvaja Općinsko vijeće, a na osnovu raspoloživih sredstava planiranih u Budžetu Općine Breza za 2023. godinu.  

III.
(Pravo prijave na Javni poziv)

Pravo prijave na Jani poziv imaju udruženja građana i fondacije koje ne spadaju u udruženja od posebnog interesa za Općinu Breza i sportska udruženja i klubovi, a ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su osnovani i registrovani u BiH,
b) da imaju sjedište na području Općine Breza,
c) da ih vode i predstavljaju državljani BiH,
d) da ne obavljaju poslove i aktivnosti u ime neke političke stranke,
e) da organizuju projekte i manifestacije na području općine Breza, ili da projekti i manifestacije koje organizuju izvan područja općine Breza promovišu općinu Brezu u najboljem smislu,
f) da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda,
g) da su opravdali namjenski utrošena sredstva iz prethodne godine, koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Breza.

IV.
(Predmet finansiranja)

Pravo na finansiranje projekata imaju nositelji aktivnosti iz člana III. ovog poziva čije aktivnosti se odnose na sljedeće:
a) organizovanje manifestacija kulturno-umjetničkog karaktera,
b) organizovanje književnih, pozorišnih, muzičko-scenskih i plesnih manifestacija,
c) promocija knjiga i časopisa iz oblasti kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja i drugih oblasti,
d) organizovanje muzičkih koncerata, festivala i radionica,
e) manifestacije filmske i audio-vizuelne umjetnosti,
f) vjersko-kulturne manifestacije,
g) projekti i manifestacije koje doprinose očuvanju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,
h) uspostavljanje saradnje među školama i multikulturalne školske razmjene,
i) projekti i manifestacije multireligijske saradnje,
j) programe i manifestacije nacionalnih manjina i njihove kulture,
k) promovisanje demokratije i volonterizma,
l) projekte regionalne i međudržavne saradnje,
m) projekti prevencije protiv ovisnosti, maloljetničkog nasilja, delikvencije i nasilja u porodici,
n) socijalno uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju kroz realizaciju edukativnih i rekreativnih programa,
o) aktivnosti koje promovišu ravnopravnost spolova,
p) i druge projekte i manifestacije iz oblasti društvenih djelatnosti.

V.
(Potrebna dokumentacija)

Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava, a u vezi aktivnosti iz člana IV. obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
(1) Ispravno popunjen prijavni obrazac (obrazac u prilogu),
(2) Rješenje o registraciji udruženja/fondacije (posljednja izmjena),
(3) Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj,
(4) Izvod iz registra udruženja (ne stariji od tri mjeseca),
(5) Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (ne stariji od tri mjeseca),
(6) Detaljno razrađen projekat aktivnosti za koji se aplicira sa jasno definisanim ciljem, opisom potreba, očekivanim rezultatima, ciljanom grupom i troškovima projekta (obrazac projektnog prijedloga u prilogu),
(7) Dokaz ako se projekat sufinansira iz drugih izvora,
(8) Uvjerenje o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Budžeta Općine Breza za prethodnu godinu. (Uvjerenje izdaje Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Općine Breza),
(9) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu.

Svi dokumenti koji se predaju moraju biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca.

Podnositelj može uz prijavu dostaviti više projektnih prijedloga, s tim da za svaki prijedlog dostavlja posebno izrađen projekat.

Korisnici koji su koristili sredstva iz Budžeta Općine Breza u prethodnim godinama, dužni su u svojim arhivama i blagajnama posjedovati i čuvati finansijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava, te su obavezni na zahtjev Općine Breza kao i drugih nadležnih organa, iste dostaviti na uvid.

VI.
(Dostavljanje dokumentacije)

Javni poziv kao i potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba.
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana, od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Općine Breza i službenoj web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u Općini Breza (šalter sala) ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za „Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog rada i ostalih oblasti iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu“ sa naznakom „NE OTVARATI“ na adresu:

Općina Breza
Bogumilska br. 1
Centar za pružanje usluga građanima –šalter sala

NAPOMENA: Svi dokumenti koji se predaju moraju biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK Vedad Jusić
0 0