Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom Prostornim planom općine Breza za period od 2021. do 2041. godine

 

30.03.2021 15:09
Slika
 
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko - pravne poslove
    
Broj: 04/1-3-19-855/21
Breza, 30.03.2021.godine

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko - pravne poslove  Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, na osnovu Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Breza za period 2021.-2041. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:2/21) i na osnovu člana 44.  Zakona o prostornom uređenju i građenju  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:1/14 i 4/16),objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje podataka, podloga, relevantnih informacija, te prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na cijelom području, obuhvaćenom Prostornim planom općine Breza za period 2021.- 2041. godine

Pozivaju se zainteresovane strane u procesu prostornog planiranja, kao što su vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređivanju, te organi uprave, upravne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno - zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturnohistorijskih i prirodnih vrijednosti, organi nadležni za odbranu, organi unutrašnjih poslova, privredne komore, predstavnici vjerskih zajednica i drugi subjekti, da u roku od 30 dana, počev od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, u Službu za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko – pravne poslove Općine Breza dostave podatke, podloge i relevantne informacije iz svoje oblasti, te svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na cijelom području općine Breza.
 
Vlasnici zemljišta i objekata na njima dužni su, da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine. Dostava se može vršiti pismenim putem ili putem e – maila: urbanizam@breza.gov.ba
    
                                                                                                                          Pomoćnik načelnika
Selma Gazdić, dipl.ing.arh.
0 0