Javni pozivi

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica

 

22.04.2024 15:34
Slika
 
Broj: 01/2-04-678-2/2024
Datum: 22.04.2024.godine

Na osnovu člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za subvencioniranje i dodjelu steonih junica i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Breza i humanitarne organizacije „MUSLIM AID“ Sarajevo kojim su osigurana sredstva 80% i vlastitog učešća korisnika 20% u cilju osnaživanja korisnika na području Općine Breza, broj: 01/2-04-678/2024 od 26.02.2024. godine i Sporazuma zaključenog između Općine Breza i humanitarne organizacije „MUSLIM AID“ Sarajevo, broj: 01/2-04-678-1/2024 od 19.04.2024. godine, Općina Breza raspisuje:                     
                                                                      
JAVNI POZIV
  za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju fizičke osobe čije je prebivalište na području općine Breza, a posebno prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe, osobe sa više članova porodice i mlade osobe a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u površini od 5 dunuma ili imaju na korištenje zemljište i adekvatan štalski objekat lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuje.

II USLOVI
Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

1. OPĆI USLOVI:
- Da posjeduje vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište uzeto u zakup u površini od minimalno 5 (pet) dunuma;
- Da posjeduje vlastiti štalski objekat adekvatan za smještaj grla ili uzet u zakup u mjestu prebivališta i/ili u neposrednoj blizini mjesta stanovanja,
- Da će sufinansirati 20% od nabavne cijene steone junice.
- Da posjeduje u vlasništvu ili u vlasništvu užeg člana porodice najviše dva grla stoke (krave)

2.  POSEBNI USLOVI:
- broj članova zajedničkog domaćinstva,
- broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,
- broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,
- period proveden na Birou za zapošljavanje - podnosioca zahtjeva,
- članovi porodice šehida i poginulih boraca, RVI, pripadnici 0SBIH, raseljena lica, logoraši, samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 40 godina,
- štalski objekat (zoohigijenski i zootehnički uslovi u štali, brojno stanje),
- socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i sl.)

III KRITERIJI ZA DODJELU STEONIH JUNICA

1.  broj članova zajedničkog domaćinstva           
2.  broj nezaposlenih punoljetnih članova domaćinstva podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),
3. za svakog izdržavanog člana zajedničkog domaćinstva (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.),                                           
4. za svakog punoljetnog nezaposlenog člana zajedničkog domaćinstva koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje,
5.  pogodnost smještajnog kapaciteta štalskog objekta,
6. a) socijalni aspekt – iznos primanja po članu domaćinstva ili nema primanja,
b) stanje na terenu i opći dojam

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima višečlanu porodicu i veći broj nezaposlenih članova u porodici.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,
2. Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS) ili kopija lične karte,
3. Ovjerena kućna lista,
4. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za  zapošljavanje (osobe koje nisu prijavljivane na Birou za zapošljavanje (starije osobe) ovjerena izjava o tome da je nezaposlen/a ili potvrda da osoba nije poreski obveznik izdat od Porezne uprave Breza),
5. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva ili kopiju đačke knjižice ili svjedočanstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list),
6. Uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja 3 mjeseca za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
7. Vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista) ili ovjeren Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa kopijom ZK izvadka ili Posjedovnog lista, na     minimalno 5 godina, ovjerena izjava kojom podnosilac garantuje da obrađuje zemljište od 5 dunuma i da će mu biti dostupno na korištenje u narednih 5 godina,
8. Ovjerena izjava da posjeduje štalski objekat u svom vlasništvu ili vlasništvu užeg člana porodice ili uzet pod zakup u mjestu prebivališta i/ili u neposrednoj blizini mjesta stanovanja,
9. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeno grlo u vlastitom uzgoju zadržati najmanje 3 godine od dana potpisivanja Ugovora,
10. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene steone junice (1055,93 KM),
11. Ovjerena izjava da u vlasništvu ili u vlasništvu užeg člana porodice posjeduje najviše 2 krave,
12. Dokaz da je mlada osoba životne starosti do 40 godina (dokazuje se ovjerenom kućnom listom),
13. Dokaz da je samohrani roditelj (Uvjerenje socijalne službe; smrtni list),
14. Dokaz da je podnosilac prijave ili uži član porodice (dijete ili bračni drug) osoba sa invaliditetom (potvrda ili drugi dokument kojim aplikant dokazuje da je osoba sa invaliditetom.

Obrazac za prijavu na Javni poziv (aplikacijski formular) kao i izjave pod rednim brojevima 8,9,10 i 11 podnose se na propisanom obrascu izjave.

Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira za dodjelu steone junice.

Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije ukoliko sumnja u vjerodostojnost dostavljenih dokumenata.

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste, izvršiće Komisija na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za subvencioniranje i dodjelu steonih junica, koju imenuje Općinski načelnik.

NAPOMENA:
Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na protokolu Općine Breza i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Breza sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu steonih junica“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu općine Breza II sprat soba broj 7 ili na broj telefona: 032/786-025 svakim radnim danom od 07:30-16:00 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv otvoren je od 22.04.2024. do 06.05.2024. godine do 16,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK Vedad Jusić
0 0