Javni pozivi

Javni predpoziv za iskazivanje interesa za ulaganje i upravljanje Sportsko-rekreacionim centrom „ADA“ u Brezi

 

07.05.2022 08:25
Slika
 
Na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza, (Službeni glasnik Općine Breza, broj: 7/21) i Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-985-1/22 od 14.04.2022. godine Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI PREDPOZIV
za iskazivanje interesa za ulaganje i upravljanje
Sportsko - rekreacionim centrom  „ADA“ u Brezi


Predmet  Javnog predpoziva:

Predmet ovog Javnog predpoziva je iskazivanje načelnog interesa namjere uzimanja u višegodišnji zakup ili drugi pravno dozvoljeni način korištenja Sportsko - rekreacionog centra „ADA“ u Brezi putem pisma namjere.

Cilj Javnog predpoziva:

Cilj neobavezujućeg Javnog predpoziva je ispitivanje tržišta i utvrđivanje interesa potencijalnih poslovnih subjekata za korištenje SRC „ADA“ u Brezi u vidu dugogodišnjeg zakupa, ulaganja, eventualnog proširenja djelatnosti u okviru navedenog Centra, u skladu sa važećom zakonskom, podzakonskom i prostorno-planskom regulativom, te shodno tome isti ne obavezuje Općinu Breza po bilo kojoj osnovi.

Opis predmeta Javnog predpoziva:

Detaljne informacije o trenutnom stanju SRC „ADA“ u Brezi i važećoj prostorno-planskoj regulativi su date u prilogu 1. ovog Javnog predpoziva.

Prijava na  Javni predpoziv:

Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane fizičke i pravne osobe da Općini  Breza iskažu neobavezujući načelni interes za zakup ili drugi pravno dozvoljeni način  korištenja predmetne nekretnine i to putem pisma namjere, zajedno sa sljedećim prilozima:

Ime i prezime, te adresa ponuđača (ako je fizička osoba), odnosno firma i sjedište ponuđača (ako je pravna osoba):

1. Kopija lične karte, odnosno rješenje/isprava o upisu u sudski registar,
2. Iznos zakupnine i ulaganja koje je podnositelj pisma namjere voljan uložiti  u predmetne  nekretnine, pod kojim uvjetima i u kojim rokovima,
3. Idejni prijedlog, plan ulaganja  zajedno s terminskim planom - rokovima.

Ovaj Javni predpoziv objavljen je na web stranici Općine Breza, u dnevnom listu "Oslobođenje" i ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.

Ponuđač dostavlja pismo namjere s dokumentacijom u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Breza, ul. Bogumilska br. 1 sa naznakom: „Pismo namjere za SRC „ADA“.

Javni predpoziv i izražavanje interesa na temelju ovog neobavezujućeg javnog poziva ne stvara nikakve obaveze Općini Breza prema podnosiocima pisma namjere i trećim licima, već isključivo služi u svrhu prikupljanja podataka u svrhu rješavanja pitanja stavljanja navedenog objekta u funkciju.

Informacije u vezi ovog Javnog predpoziva mogu se dobiti u Općini Breza - Služba za privredu, putem telefona: 032/786-060 ili e-maila: privreda@breza.gov.ba.


Broj: 01/1-02-1218/22                                      Općinski načelnik
Datum, 22.04.2022. godine                                     Vedad Jusić
0 0