Konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2022/2023. godinu

 

27.04.2023 09:23
Slika
 
Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, broj: 02-11-5894/23 od 11.04.2023. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2022/2023. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);
d) da su upisali ljetni semestar akademske 2022/2023. godine;
e) da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.
Pravo učešća na konkursu nemaju:
a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
d) studenti koji obnavljaju godinu studija;
e) studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
f) studenti u statusu apsolventa;
g) studenti koji su u akademskoj 2021/2022. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2022/2023. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.
0 0