Konkursi

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK : Konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2023/2024. godinu

 

31.10.2023 10:58
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
Broj: 03/1-4-37-3228/23
Breza, 31.10.2023. godine

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14, 1/18 i 15/21) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica
 za studijsku 2023/2024. godinu

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz reda boračke populacije koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

Konkurs za dodjelu stipendije studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2023./2024. godinu ostaje otvoren do 21. novembra 2023. godine.
0 0