Sjednice

Na četrnaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća razmatrano 14 tačaka dnevnog reda

 

27.12.2021 23:17
Slika
 
Vrsta sjednice: Redovna

Datum održavanja: 27. decembar 2021. godine

Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić

U radu na sjednici nisu sudjelovali: Dino Gavranović, Minela Frljak

Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Mirnes Bašić, Čamil Buljetović, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Amina Jekalović

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (sadržani u predloženom i usvojenom dnevnom redu sjednice):

1. Budžet Općine Breza za 2022. godinu
2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2022. godinu
3. Odluka o produženju roka važenja Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Industrijska zona „Potkraj“
4. Odluka o dodjeli poslovnih prostorija u zakup medijskoj kući „Radio Breza“ d.o.o. Breza
5. Zaključak po nacrtu Odluke o općinskim i komunalnim taksama
6. Zaključak po nacrtu Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu
7. Zaključak po nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 13. marta 2022. do 15. marta 2023. godine
8. Rang lista kandidata za konačno imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora JU Centar za socijalni rad Breza i JU Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza
9. Rang lista za konačno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza
10. Zaključak o zauzimanju stava po dnevnom redu 9. redovne sjednice Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza i imenovanju punomoćnika
 
Akti koji su razmatrani – primljeni k znanju – i/ili je povodom razmatranja akta usvojen poseban zaključak:

1. Informacija o sprovedenim aktivnostima u cilju trajnog rješavanja grijanja u školskim objektima na području općine Breza
2. Informacija o poduzetim aktivnostima nakon razmatranja Pisma namjere njemačke firme “ISOZP-Lichtenau GmbH” u cilju organiziranja prezentacije projekta osiguravanja toplotne energije za Brezu na obnovljivim izvorima energije
3. Informacija o poduzetim aktivnostima na sprječavanju i suzbijanju širenja koronavirusa (COVID- 19) na području općine Breza, za period od 17. novembra do 17. decembra 2021. godine
4. Informacija o vođenim aktivnostima na razrješenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora u JU Dom zdravlja Breza

Akti koji su razmatrani – primljeni k znanju – i/ili je povodom razmatranja akta usvojen poseban zaključak (naknadno uvršteni – postali sastavni dio dnevnog reda sjednice):

1. Zaključak o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade vijećnicima i Predsjedavajućem Općinskog vijeća Breza

Sjednici prisustvovali:

Vijećnici : Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Adis Imamović, Anel Rihić, Almin Botić, Goran Grgić, Ajdin Kadrić, Adnan Rahimić, Dževahid Sokić, Haris Jusić, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Čamil Buljetović, Sabir Jekalović, Dejan Kovačević, Admir Tabaković

Vijećnice : Amina Jekalović, Faida Herco, Amina Tabaković

Ispred organa lokalne samouprave Općine Breza: Općinski načelnik Vedad Jusić, pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, pomoćnik načelnika za poslove civilne zaštite Huso Herco, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović, volonterke na stručnom osposobljavanju Lamija Kovačević i Merima Mahmutović

Gosti: Novinarka Radija Breza Naida Halilić
0 0