Obavještenja

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza - jesenja faza za 2021. godinu

 

06.12.2021 15:01
Slika
 
Broj: 01/2-04-3553/21
Breza, 03.12.2021. godine

Na osnovu člana10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), člana 39. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” broj: 7/21) Općinski načelnik d o n o s i

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza - jesenja faza za 2021. godinu

I

Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – jesenja faza u periodu od 06.12. do 24.12.2021. godine.

II
Sistematska deratizacija iz tačke I ove naredbe obuhvata:
1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
2. Nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada-smetljišta,
3. Objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
4. Općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,
5. Individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi).

III
Troškove za površine i objekte iz tačke II Naredbe snosi Općina Breza.

IV
Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju– jesenja faza za objekte i površine iz svoje nadležnosti u skladu sa Programom provođenja obavezne sistematske deratizacije na području ZDK u 2021. godinina području općine Breza će provesti “EKO-TIM” d.o.o. Sarajevo.

Ostali subjekti koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije –jesenja faza, ukoliko ne prihvate usluge gore navedene firme, dužni su istu provesti pod nadzorom ovlaštenog pravnog lica i to u vrijeme izvođenja preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza u periodu od 06.12. do 24.12.2021.godine, te nadležnom inspektoru predočiti dokaz o istom.

V
Subjekti koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije –jesenja faza, su dužni obezbijediti nesmetan rad ekipama Dobavljača “EKO-TIM” d.o.o. Sarajevo.

VI
Nadzor i kontrolu izvođenja akcije preventivne sistematske deratizacije – jesenja faza za područje općine Breza provodit će općinski sanitarni inspektor.

VII
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Breza” i putem sredstava informisanja.
0 0