Obavještenja

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza za 2022. godinu

 

23.05.2022 13:56
Slika
 
Broj: 01/2-04-1328-3/22
Breza, 20.05.2022. godine

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području ZDK – proljetna faza 2022. godine, broj: 11-33-6289-1/22 od 19.04.2022. godine i člana 122. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza”, broj: 7/21) Općinski načelnik d o n o s i

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza – proljetna faza za 2022. godinu

I
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza u periodu od 24.05. do 30.05.2022. godine.

II
Sistematska deratizacija iz tačke I ove naredbe obuhvata:

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska i uskopojasna prigradska naselja),
2. Nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada-smetljišta,
3. Objekte općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
4. Općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski proctor, dvorišta, smetljarnike, garaže, mjesta odlaganja otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine);
5. Individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi).

III
Troškove za površine i objekte iz tačke II Naredbe snosi Općina Breza.

IV
Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju – proljetna faza za objekte i površine iz svoje nadležnosti u skladu sa Programom provođenja obavezne sistematske deratizacije na području ZDK u 2022. godini na području općine Breza će provesti JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.

Ostali subjekti koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza, ukoliko ne prihvate usluge gore navedene firme, dužni su istu provesti pod nadzorom ovlaštenog pravnog lica i to u vrijeme izvođenja preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza u periodu od 24.05. do 30.05.2022. godine, te nadležnom inspektoru predočiti dokaz o istom.

V
Subjekti koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza, su dužni obezbijediti nesmetan rad ekipama Dobavljača JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.

VI
Nadzor i kontrolu izvođenja akcije preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza za područje općine Breza provodit će općinski sanitarni inspektor.

VII
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Breza” i putem sredstava informisanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jusić Vedad
0 0