Obavještenja

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza za 2024. godinu

 

07.06.2024 08:00
Slika
 
Broj:01/2-04-1785/2024
Breza: 06.06.2024. godine     

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području ZDK - proljetna faza 2024. godine, broj: 11-33-8962-1/24 od 09.05.2024. godine i člana 122. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
 području općine Breza – proljetna faza za 2024. godinu

I
    Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza  - proljetna faza u periodu od 10.06. – 14.06.2024. godine.

II
Sistematska deratizacija iz tačke I ove naredbe obuhvata:

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska i uskopojasna prigradska naselja),
2. Nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada - smetljišta,
3. Objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
4. Općinske institucije i njihove ispostave s pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, mjesta odlaganja otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine),
5. Individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi).

III
Troškove za površine i objekte iz tačke II Naredbe snosi Općina Breza.  

IV
Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju – proljetnu fazu za objekte i površine iz svoje nadležnosti u skladu s Programom provođenja obavezne sistematske deratizacije na području ZDK u 2024. godini na području općine Breza će provesti JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.

Ostali subjekti, koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza, ukoliko ne prihvate usluge gore navedene firme, dužni su istu provesti pod nadzorom ovlaštenog pravnog lica i to u vrijeme izvođenja preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza u periodu od 10.06. do 14.06.2024. godine, te nadležnom inspektoru predočiti dokaz o istom.

V
Subjekti koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza su dužni obezbijediti nesmetan rad ekipama Dobavljača JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.

VI
Nadzor i kontrolu izvođenja akcije preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza za područje općine Breza provodit će općinski sanitarni inspektor.

VII
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Breza“ i putem sredstava informisanja.
            
                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                 Vedad Jusić    
0 0