Obavještenja

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza - proljetna faza za 2021. godinu

 

16.06.2021 15:09
Slika
 
Broj:    01/2-04-1572-2/21
Breza, 16.06.2021. godine

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području ZDK – proljetna faza 2021. godine, broj: 11-33-6901-1/21 od 12.05.2021. godine i člana 116. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” – prečišćeni tekst, broj: 8/09) Općinski načelnik d o n o s i

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza - proljetna faza za 2021. godinu

I

Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza u periodu od 24.06. do 30.06.2021. godine.
0 0