Obavještenja

Obavještenje o provođenju projekta vektorizacije i ažuriranja prostornih jedinica

 

25.07.2022 12:39
Slika
 
Služba za privredu
Broj: 02/1-04-2136/22
Breza, 25.07.2022. godine

OBAVIJEST

U toku je provođenje projekta vektorizacije i ažuriranja prostornih jedinica, formiranje i ažuriranje evidencije ulica i kućnih brojeva (podaci adresnog registra, podaci JLS), ažuriranje BP RPJ (baza podataka registra prostornih jedinica), priprema za štampu skica statističkih i popisnih krugova.

U okviru priprema za Popis poljoprivrede te Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, Federalni zavod za statistiku u saradnji a firmom ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo vrši pripreme za izradu kartografske dokumentacije i ažuriranje podataka postojeće baze podataka registra prostornih jedinica.

Ažuriranje svih podataka prostornih jedinica izvodi se u skladu sa Metodologijom za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica, Tehničkim uputstvom za izradu dokumenata statističkih i popisnih krugova, kao i Modelom podataka propisanim Pravilnikom o bazi podataka katastra nekretnina (Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove).

U skladu sa navedenim, obavještavamo stanovništvo da će izvođač usluga, ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo, vršiti terenski obilazak radi određivanja granica statističkih i popisnih krugova, kao i ažuriranje stanja objekata, ulica i kućnih brojeva na skicama.

Pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić
0 0