Obavještenja

Obavještenje za poljoprivrednike sa područja općine Breza

 

12.07.2021 11:22
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1-20-1955/21
Breza, 12.07.2021. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da je Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu broj: 02-11-8604/21 od 16.06.2021. godine i Programa o izmjeni Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, broj: 02-11-9657/21 od 07.07.2021. godine, donio Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje broj: 05-11-9657-1/21 od 08.07.2021. za 2021. godinu.

Uputstvom su propisani uslovi koje moraju ispunjavati fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, te vrste i obim poljoprivredne proizvodnje koja se potiče  iz Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2021. godinu.

Proizvodnje i aktivnosti koje će se podržavati su slijedeće :

A/ Podrška poljoprivrednoj proizvodnji

A/1 Animalna proizvodnja

1.    Premija za uzgoj brojlera,
2.    Podrška za držanje koka nosilja,
3.    Podrška za registrirane farme muznih goveda,
4.    Podrška za registrovanu ovčarsku i kozarsku proizvodnju,
5.    Podrška za registrovanu svinjogojsku proizvodnju,
6.    Podrška za registrovani uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina životinja,

     A/2 Biljna proizvodnja

1.    Podrška za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima,
2.    Podrška za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja)
3.    Podrška za proizvodnju krastavca-kornišona,
4.    Podrška  za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća,
5.    Podrška  za zasnivanje zasada koštičastog, jabučastog i jezgrastog voća,

A/3 Organska proizvodnja

1.    Podrška za registrovanu organsku poljoprivrednu proizvodnju

B/  Podrška otkupljivačima/prerađivačima

1.    Podrška otkupljivačima/prerađivačima mlijeka,
2.    Podrška otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa,
3.    Podrška otkupljivačima za otkup svježeg povrća i voća,
4.    Podrška otkupljivačima ljekovitog bilja,
5.    Podrška organizatorima otkupa jagodičastog voća,
6.    Podrška otkupljivačima bobičastog voća i nekultiviranih gljiva

   C/ Podrška kapitalnim ulaganjima

1.    Podrška za nabavku mehanizacije za poljoprivredu,
2.    Podrška za nabavku plastenika,
3.    Podrška za nabavku protivgradne mreže,

   D/ Ostale vrste podrški

1.    Podrška projektima iz oblasti pčelarstva,
2.    Finansiranje sajmova i izložbi,
3.    Nerealizovani zahtjevi iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima.
Kompletan tekst Programa i Uputstva sa obrascima objavljen je na web stranici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona, web stranici Općine Breza kao i na Oglasnoj tabli Općine Breza. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti i u Službi za privredu Općine Breza.

Obrađivač akta: Almin Operta                         Pomoćnik načelnika
                                                                         Salih Hasanspahić
0 0