Odluke o izboru

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču: „Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435 metara"

 

10.07.2024 15:26
Slika
 
Broj: 01/2-04-1610-4/2024
Breza, 10.07.2024. godine

Na osnovu člana 70. i 72. stav (3)tačka a)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1798-14/2024 od 10.07.2024. godine) u postupku javne nabavke radova:„Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435m“, Općinski načelnik, donosi

ОDLUKU
o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču
„Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435m“

Član 1.

(1) Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1798-14/2024 od 10.07.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavkuradova:„Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435m“, dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču “ADO-TRANS“ d.o.o. Visoko, ponuda (broj: P-35/24 od 28.06.2024. godine) kao drugoplasiranom na rang listi, čija cijena ponude nakon provedene „e-aukcije“ iznosi 100.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 117.000,00 KM sa PDV-om.

(2) Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko, broj 01/2-04-1610-3/2024 od 02.07.2024. godine.
0 0