Tenderi

Odluka o dopuni Privremenog plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

 

06.04.2021 15:38
Slika
U Privremenom planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu
Broj: 01/2-04-426-4/21
Breza, 06.04.2021. godine

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37.Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021.godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021.godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU
o dopuni Privremenog plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Privremenom planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-426/21 od 19.02.2021.godine, Izmjeni i dopuni Privremenog plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-426-2/21 od 02.03.2021.godine i dopuni Privremenog plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu broj: 01/2-04-426-3/21 od 19.03.2021.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se redni broj 2, dio III za nabavku radova i glasi :
0 0