Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Dogradnja vanjskog stepeništa za potkrovlje područne škole u naselju Koritnik“

 

07.09.2021 23:30
Slika
 
Broj: 01/2-04-2491-1/21
Breza, 07.09.2021. godine
    
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Dogradnja vanjskog stepeništa za potkrovlje područne škole u naselju Koritnik“, broj: 02/1-2-11-2496-3/21 od 03.09.2021. godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  donosi

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM
   
Član 1.

Prihvata se ponuda broj 271/21 od 02.09.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Dogradnja vanjskog stepeništa za potkrovlje područne škole u naselju Koritnik“, dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 5.972,39KM, s popustom od 2% bez PDV-a, odnosno 6.987,70KM  sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0