Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: :„Izgradnja gradske tržnice u Brezi“

 

12.04.2024 14:07
Slika
 
Broj: 01/2-04-877-2/2024
Breza, 08.04.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-878-8/2024 od 08.04.2024. godine) u postupku javne nabavke radova:„Izgradnja gradske tržnice u Brezi“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja gradske tržnice u Brezi“

Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-878-8/2024 od 08.04.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja gradske tržnice u Brezi“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „VIZIJA“ d.o.o. Visoko, za ponuđenu cijenu od 823.675,00 KM bez PDV-a, odnosno 963.699,75 KM s PDV-om, u skladu s ponudom Ponuđača (broj: 01-140/24 od 03.04.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-17/24).
0 0