Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza, faza I“ i “Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“

 

30.09.2022 15:15
Slika
 
Broj: 01/2-04-2844-1/22
Breza, 30.09.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza, faza I“ i “Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“ (broj: 02/1-2-11-2849-2/22 od 30.09.2022. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, donosi    
       
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
     Direktni sporazum   

Član 1.

Prihvata se ponuda broj 338-09/22 od 27.09.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza, faza I“ i “Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“ dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od od 3.970,00 KM,  bez PDV-a, odnosno  4.644,90 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču.
0 0