Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izgradnja sistema odvodnje - spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“

 

03.08.2022 11:40
Slika
 
Broj: 01/2-04-1767-3/22
Breza,  03.08.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1768-9/22 od 29.07.2022. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja sistema odvodnje - spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“ Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja sistema odvodnje spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444"

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1768-9/22 od 29.07.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja sistema odvodnje spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda (broj: 35/22 od 28.07.2022. godine)  za ponuđenu cijenu od 16.488,25 KM,  bez  PDV-a, odnosno 19.291,25 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0