Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“

 

11.10.2023 15:27
Slika
 
Broj: 01/2-04-2813-1/2023
Breza, 11.10.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-2846-10/2023 od 09.10.2023. godine), u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavke (broj: 02/1-2-11-1324-9/23 od      29.05.2023. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“, poslije provedene e-aukcije, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON” d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 148.500,00 KM, bez PDV-a, odnosno 173.745,00 KM, sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: 549/23 od 04.10.2023. godine) i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije (postupak broj:726-1-3-46/23).
0 0