Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Iznajmljivanje (rentanje) multifunkcionalnih printera“

 

14.05.2024 14:33
Slika
 
Broj: 01/2-04-1509/2024
Breza, 14.05.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Iznajmljivanje (rentanje) mutifunkcionalnih printera“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju  postupka javne nabavke (broj: 03/1-10-04-276/24 od 15.02.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 0305/24 od 03.05.2024. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Iznajmljivanje (rentanje) multifunkcionalnih printera“ dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od 4.345,00 KM, bez  PDV-a,  odnosno 5.083,65 KM sa PDV-om.
0 0