Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete"

 

30.09.2022 15:08
Slika
 
Broj: 01/2-04-2845-1/22
Breza, 30.09.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, „Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete u naseljima: Smailbegovići, Slivno, Bukovik, Mahala,  Smrekovica, Šehidsko mezarje I, Šehidsko mezarje II, Novo naselje Bate, put za groblje Župča, plato pored Sportske dvorane Breza i plato pored pošte Breza“  (broj: 02/1-2-11-2850-2/22 od 29.09.2022. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, donosi           

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se ponuda broj 3-09/22 od 27.09.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, „Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete u naseljima: Smailbegovići, Slivno, Bukovik, Mahala,  Smrekovica, Šehidsko mezarje I, Šehidsko mezarje II, Novo naselje Bate, put za groblje Župča, plato pored Sportske dvorane Breza i plato pored pošte Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3D“ d.o.o. Ilijaš za ponuđenu cijenu od 3.200,00 KM, bez PDV-a, odnosno 3.744,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču.
0 0