Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izrada geomehaničkog nalaza za glavne projekte cestovne infrastrukture - šest projekata“

 

09.02.2024 15:29
Slika
 
Broj: 01/2-04-3692-2/2023
Breza, 09.02.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. Stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-3935-8/2023 od 07.02.2024. godine), u postupku javne nabavke usluga: „Izrada geomehaničkog nalaza za Glavne projekte cestovne infrastrukture – 6 (šest) projekata“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izrada geomehaničkog nalaza za Glavne projekte
cestovne infrastrukture – 6 (šest) projekata“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-3935-8/23 od 07.02.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Izrada geomehaničkog nalaza za Glavne projekte cestovne infrastrukture – 6 (šest) projekata“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „DESIGN & QC“ d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od 6.000,00 KM bez  PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača(broj: 65/24 od 19.01.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-7-22/24).
0 0