Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Kolektivno kombinovano osiguranje radnika s uključenim rizikom smrti usljed bolesti“

 

28.09.2023 14:30
Slika
 
Broj: 01/2-04-2874-1/2023
Breza, 28.09.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl. glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Kolektivno kombinovano osiguranje radnika s uključenim rizikom smrti usljed bolesti“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 03/1-9-11-2850/23 od 12.09.2023. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
      Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 010000566 od 21.09.2023. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Kolektivno kombinovano osiguranje radnika s uključenim rizikom smrti usljed bolesti“ dodjeljuje se ponuđaču D.D. za osiguranje „CAMELIJA“ Bihać za ponuđenu cijenu od 720,00 KM, bez PDV-a.
0 0