Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Modernizacija sistema javne rasvjete u MZ Župča“

 

06.10.2023 15:48
Slika
 
Broj: 01/2-04-2814-3/2023
Breza, 06.10.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21) na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-2919-9/2023 od 04.10.2023. godine) u postupku javne nabavke radova:„Modernizacija sistema javne rasvjete u MZ Župča“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Modernizacija sistema javne rasvjete u MZ Župča“  
 
 Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-2919-9/2023 od 04.10.2023. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Modernizacija sistema javne rasvjete u MZ Župča“, poslije provedene e-aukcije, dodjeljuje se izabranom ponuđaču Obrtnička radnja „TAF-1“ Breza, za ponuđenu cijenu od 37.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 43.290,00 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: JR-02-10-1/23 od 02.10.2023. godine) i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije (postupak broj: 726-7-3-48/23).
0 0