Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka goriva za potrebe Općine Breza“

 

29.07.2022 13:01
Slika
 
Broj: 01/2-04-2140-3/22
Breza, 29.07.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21),  na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-2143-7/22 od 27.07.2022. godine) u postupku javne nabavke robe: „Nabavka goriva za potrebe Općine Breza“, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Nabavka goriva za potrebe Općine Breza“ 
 
Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2143-7/22 od 27.07.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka goriva za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču NAHONAL-GAS d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 13.970,50 KM bez PDV-a, odnosno 16.345,50 KM sa  PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj 30-VII/22 od 25.07.2022. godine) i  Izvještajem o toku i završetku e-aukcije (postupak br.726-7-1-47/22).
0 0