Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka goriva za potrebe Općine Breza“

 

10.01.2022 15:31
Slika
 
Broj: 01/2-04-3759-2/21
Breza, 10.01.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka goriva za potrebe Općine Breza“ – (broj: 02/1-2-11-3799-2/21 od 06.01.2022. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 012/400004575/31-12-21/390 od 31.12.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka goriva za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču: „HOLDINA“ d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.749,68 KM,  s popustom od 5% bez PDV-a, odnosno 3.217,13KM, s popustom od 5% i sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0