Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Breza“

 

19.01.2023 12:31
Slika
 
Broj: 01/2-04-3755-2/22
Breza,  19.01.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3760-9/22 od 29.12.2022. godine) u postupku javne nabavke robe: „Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Breza“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Breza“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-3760-8/22 od 29.12.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Breza“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo (ponuda broj: 37944/22 od 26.12.2022. godine), za ponuđenu cijenu 28.610,63 KM, odnosno 33.474,44 KM sa PDV-om.
0 0