Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka napitaka za potrebe Općine Breza“

 

10.01.2022 15:37
Slika
 
Broj: 01/2-04-3758-1/21
Breza, 10.01.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka  napitaka za potrebe Općine Breza,“ (broj: 02/1-2-11-3687-2/21 od 06.01.2022. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“  broj: 7/21), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM 
 
Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 2/22 od 05.01.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka  napitaka za potrebe Općine Breza,“  dodjeljuje se ponuđaču „ROBOT GENERAL TRADING CO“  d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.229,38KM, bez PDV-a, odnosno 2.608,37KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0