Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka zastava za potrebe Općine Breza“

 

08.04.2024 15:49
Slika
 
Broj: 01/2-04-1016-1/2024
Breza, 08.04.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka zastava za potrebe Općine Breza“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 03/1-9-11-942/24 od 20.03.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 03-11/2024 od 04.04.2024. godine Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka zastava za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „Euronit“ d.o.o. Kakanj, ul. Rudarska bb 72 240 Kakanj, ID Broj: 4219125060001. Cijena nabavke je 4.682,97 KM, s popustom od 10% bez PDV-a, odnosno 5.479,07 KM s popustom i PDV-om.
0 0