Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“

 

26.05.2023 15:40
Slika
 
Broj: 01/2-04-1710/23
Breza, 26.05.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl. glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ (broj: 02/1-2-11-1574-1/2023 od 25.05.2023. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik,  d o n o s i
    O D L U K U    
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
     Direktni sporazum 
 
Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 02-1649/23 od 19.05.2023. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ dodjeljuje se ponuđaču JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, za ponuđenu cijenu od 1.910,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.234,70 KM sa PDV-om,  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0