Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Pretplata na vijesti privrednog servisa“

 

15.04.2024 15:35
Slika
 
Broj: 01/2-04-817-1/2024
Breza, 15.04.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Pretplata na vijesti privrednog servisa“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1165/24 od 28.04.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 03-11/2024 od 04.04.2024. godine za javnu nabavku usluga: „Pretplata na vijesti privrednog servisa“, koja se dodjeljuje ponuđaču: „ONASA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića 12/I, 71 000 Sarajevo. Cijena nabavke je 1.920,00 KM, bez PDV-a.
0 0