Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435 metara"

 

02.07.2024 14:47
Slika
 
Broj: 01/2-04-1610-3/2024
Breza, 02.07.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (Broj: 01/2-04-1610-2/2024 od 27.06.2024. godine) u postupku javne nabavke radova:„Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435m“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435m“

Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (Broj: 01/2-04-1610-2/2024 od 27.06.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija dijela lokalne ceste Kahve - Izbod, u dužini od 435m“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču: „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko za ponuđenu cijenu od 99.900,00 KM bez PDV-a, odnosno  116.883,00 KM sa PDV-om, u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: MG-254/24 od 28.06.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-26/24).
0 0