Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Sanacija odvodnog kanala površinskih voda, tunel Kamenice"

 

09.08.2022 15:02
Slika
 
Broj: 01/2-04-2171-1/22
Breza, 09.08.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Sanacija odvodnog kanala površinskih voda, tunel Kamenice,“ (broj: 02/1-2-11-2175-3/22 od 09.08.2022. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
       Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda broj 021/07/22 od 03.08.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija odvodnog kanala površinskih voda, tunel Kamenice“  dodjeljuje se ponuđaču SZR Velegradnja Breza, za ponuđenu cijenu od 5.930,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.938,10 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0