Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“

 

12.01.2023 14:30
Slika
 
Broj: 01/2-04-3601-2/22
Breza,  12.01.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3602-8/22 od 09.12.2022. godine.) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-3602-8/22 od 09.12.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza (ponuda broj 666/22 od 09.12.2022. godine), za ponuđenu cijenu 74.992,13 KM bez PDV-a, odnosno 87.740,79 KM sa PDV-om.
0 0