Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Turistička signalizacija - Povezivanje i mapiranje nacionalnih spomenika“

 

21.06.2022 14:17
Slika
 
Broj: 01/2-04-1611-3/22
Breza, 21.06.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-1613-8/22 od 14.06.2022. godine), u postupku javne nabavke robe: „Turistička signalizacija - Povezivanje i mapiranje nacionalnih spomenika“,  Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
        „Turistička signalizacija - Povezivanje i mapiranje nacionalnih spomenika“  

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1613-8/22 od 14.06.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku robe: „Turistička signalizacija - Povezivanje i mapiranje nacionalnih spomenika,“  dodjeljuje se izabranom ponuđaču SACOM d.o.o. Sarajevo, ponuda (broj 402-22 od 07.06.2022. godine), za ponuđenu cijenu od 7.990,50 KM bez PDV-a, odnosno 9.348,89 KM sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0