Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“

 

29.11.2022 15:49
Slika
 
Broj: 01/2-04-3570-1/22
Breza, 29.11.2022. godine
    
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“ (broj: 02/1-2-11-3581-1/22 od 28.11.2022. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
    Direktni sporazum   

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 01/11/22 od 24.11.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“ dodjeljuje se ponuđaču JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 5.800,00 KM, odnosno 6.786,00 KM sa PDV-om.
0 0