Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Zakup domena.BA“

 

23.04.2024 11:20
Slika
 
Broj: 01/2-04-819-1/2024
Breza, 23.04.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluge: „Zakup domena.BA“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju  postupka javne nabavke (broj: 02/1-2-11-925/2024 od 18.03.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku usluge: „Zakup domena.BA“, od ponuđača, UTIC DOMAIN Support Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 8, objekat 33 Sarajevo, ID broj: 4200494560007 (u daljem tekstu: Ponuđač). Cijena nabavke u skladu s ponudom broj: 24-001-040752 od 19.04.2024. godine iznosi 145,31 KM, bez  PDV-a, odnosno 170,00 KM, s PDV-om.
0 0