Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Izrada i montaža prodajnih štandova“

 

05.07.2024 09:39
Slika
 
Broj: 01/2-04-1946-1/2024
Breza, 05.07.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe:„Izrada i montaža prodajnih štandova“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 02/1-2-11-2033/2024 od 02.07.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.

Prihvata se ponuda broj 350/24 od 04.07.2024. godine za javnu nabavku robe: „Izrada i montaža prodajnih štandova“, dodjeljuje se ponuđaču: TERMO-BETON d.o.o. Breza, Potkraj bb, Breza.

Cijena nabavke je 5.500,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.435,00 KM sa PDV-om.
0 0