Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka poklona“

 

10.01.2023 14:04
Slika
 
Broj: 01/2-04-3772-1/22
Breza, 10.01.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka poklona“ (broj: 02/1-2-11-3799-1/22 od 05.01.2022.godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 001/23 od 05.01.2022.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka poklona“ dodjeljuje se ponuđaču T.R. „NINAC“ Breza, za ponuđenu cijenu od 4.632,48 KM, bez PDV-a, odnosno 5.420,00 KM sa PDV-om.
0 0