Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“

 

06.06.2024 10:57
Slika
 
Broj: 01/2-04-1786/2024
Breza, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 03/1-9-11-1218/24 od 15.04.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku robe:„Nabavka sredstava za održavanje čistoće“, od ponuđača „R&S“ d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb, Vogošća (u daljem tekstu: Ponuđač). Cijena nabavke, u skladu sa ponudom broj: 18542/24 od 30.05.2024. godine, iznosi 2.394,41 KM, bez PDV-a, odnosno 2.801,46 KM sa PDV-om.
0 0